Lok Falo (Public Contribution)

DETAILS DOWNLOAD

પીવાના પાણીની તંગી અન્વયે ગામની આંતરિક સુવિધાઓ અંતર્ગત કરવાની થતી કામગીરીમાં લોકફાળો ન લેવાની જોગવાઇ રદ કરવા બાબત .

Download

પીવાના પાણીની તંગી અન્વયે ગામની આંતરિક સુવિધાઓ અંતર્ગત કરવાની થતી કામગીરીમાં લોકફાળો ન લેવા બાબત.

Download

પીવાના પાણીની તંગી અન્વયે ગામની આંતરિક સુવિધાઓ અંતર્ગત કરવાની થતી કામગીરીમાં લોકફાળો ન લેવા બાબત.

Download

પીવાના પાણીની તંગી અન્વયે ગામની આંતરિક સુવિધાઓ અંતર્ગત કરવાની થતી કામગીરીમાં લોકફાળો લેવા બાબત

Download

અનુસૂચિત જાતિ તથા અનુસૂચિતજનજાતિ વિસ્તારમાં પાણી પુરવઠા બોર્ડ ધ્વારા હાથ ધરવાના થતા પાણી પુરવઠાના કામોમાં લોકફાળા લેવા બાબત

Download

લોકફાળો બાબત

Download

ગ્રામ્ય પાણી પુરવઠા અને સ્વછતા કાર્યક્રમ રાજ્યની ગ્રામીણ પાણી પુરવઠાની યોજના હેઠળ ગામની અંદર પાણી પુરવઠાની યોજનાઓના અમલીકરણ બાબત

Download